Jak ograniczyć zużycie energii w budynku?

Jak wszyscy wiemy, zanim jakaś firma przystąpi do budowy danego obiektu, musi uzyskać pakiet niezbędnych pozwoleń. Pozwolenia te dotyczą miedzy innymi wpływu budynku na estetykę otoczenia czy tego, jakie ilości energii będzie zużywać dany obiekt. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii, dana firma może rozpocząć budowę obiektu.

Kiedy konieczne jest świadectwo zapotrzebowania na energie?

świadectwo charakterystyki energetycznejZanim jakaś firma deweloperska przystąpi do budowy budynku o dowolnym przeznaczeniu, musi uzyskać pozwolenie na budowę. W celu uzyskania powleka, trzeba uzyskać odpowiednie, pozytywne opinie i dokumenty, na przykład o wpływie danego obiektu na estetykę miasta, czy też o tym, czy w danym obiekcie nie będą zużywane zbyt duże ilości energii. Tę ostatnią kwestię określa świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu spoczywa obecnie na wszystkich firmach i osobach, które chcą wybudować budynek o znacznej powierzchni lub też taki, który ma służyć jako obiekt użyteczności publicznej. W dokumencie maja się znaleźć informacje o tym, jakie będzie szacowane zużycie energii w tym budynku. Można to oszacować na podstawie tego, jakie materiały zostaną użyte do wybudowania budynku, jaka będzie w nim ilość okien i w jaki sposób będzie on użytkowany. W dokumencie tym musza się znaleźć informacje o tym, w jaki sposób projektant danego obiektu starał się ograniczyć zużycie w nim energii, stosując na przykład jakieś rozwiązania konstrukcyjne mające wpływ na zużycie energii w przyszłości.

Obecnie bardzo przykłada się uwagę do ograniczenia zużycia energii. Z tego też względu projektanci budynków musza projektować je w sposób mający korzystny wpływ na zużycie energii. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie ci projektanci, którzy projektują budynek przeznaczony do użytku prywatnego.